REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačné konanie sa začína dátumom prijatia tovaru predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu katrinfashion.sk - KATRIN, s.r.o. Skontrolujte si tovaru okamžite po prevzatí. Nekompletnosť dodaného tovaru je možné reklamovať najneskôr do 24 hodín od okamihu prevzatia tovaru. Reklamácie na nekompletnosť dodaného tovaru nebudú po tejto lehote uznané!

Záručná doba

1. Na všetky výrobky je poskytovaná záruka stanovená zákonom 24 mesiacov. Prevzatím tovaru kupujúci akceptuje záručné podmienky výrobcu, ako aj spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad, tak ako je to nižšie uvedené.

2. Tovar pred uplynutím 24 mesiacov od zakúpenia, je potrebné reklamovať s kompletným príslušenstvom. Doba vybavenia reklamácie takéhoto tovaru nemôže presiahnuť 30 dní. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo na spôsob riešenia reklamácie, výmenou za podobný výrobok, prípadne za iný tovar v aktuálnej hodnote reklamovaného tovaru. Pri reklamácii nad rámec zákona (viac ako 24 mesiacov) kupujúcemu nevzniká nárok na vrátenie peňazí/odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Záruka sa nevzťahuje:

- bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním a vady vyvolané neodborným zásahom.

- vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti ako dôsledok bežného opotrebenia z používania v priebehu záručnej lehoty.

- opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania, preťaženia, znehodnotenia podšívky.

- opotrebenie v dôsledku nedodržiavania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby.

- mechanické poškodenie (deformácia v dôsledku nesprávneho nosenia, odretia, pretrhnutia a prerezania vrchného alebo spodného materiálu ostrými predmetmi, poškodenia uplynutím 6 mesiacov od kúpy tovaru).

- na tovar, na ktorom boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy a úpravy okrem bežnej údržby.

- vady, na ktorých nebola uplatnená reklamácia včas a riadne a naďalej dochádzalo k používaniu poškodeného tovaru zákazníkom.

- na rôzne ozdoby, štrasy, kamienky, koráliky, retiazky. Prípadná strata a poškodenie týchto ozdôb nie je dôvodom k reklamácii. 

Postup pri reklamácií tovaru

Po zistení závady je zákazník povinný ihneď prestať vec používať a závadu podľa možnosti čo najskôr nahlásiť, resp. prekonzultovať s našimi pracovníkmi telefonicky, e-mailom, alebo osobne v predajni.

Pri uplatňovaní záručnej opravy je kupujúci povinný predložiť / zaslať:

1. reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom

2. kópiu dokladu o zakúpení s dátumom predaja reklamovaného produktu

3. podrobný popis závady

Ak vyššie uvedené podmienky nebudú splnené reklamácia nebude uznaná ako záručná.

V prípade, že bol dodaný poruchový tovar, t.j. produkt je výrazne poškodený, kupujúci má nárok na výmenu za iný kus. Podmienkou je oznámiť túto skutočnosť do 24 hodín po obdržaní tovaru.

Reklamáciu mechanicky poškodenej veci je kupujúci povinný uplatniť pri osobnom odbere ihneď. Pri použití zásielkovej služby alebo iného dopravcu sa reklamácia riadi príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a zákazník uplatňuje reklamáciu u prepravcu. Náklady na dopravu hradí kupujúci.

Riešenie reklamácie neopraviteľného výrobku v záručnej dobe:

V takomto prípade kupujúcemu ponúkneme adekvátny produkt, ktorý parametrami plne nahradí neopraviteľný výrobok. Ak sa daný výrobok už nevyrába a nie je možná ani náhrada, kupujúcemu budú vrátené peniaze v aktuálnej cene výrobku, aby mal možnosť zakúpiť si taký istý výrobok. Ak sa už identický výrobok nedá kúpiť, bude mu vyplatená posledná oficiálne zverejnená cena. Tieto postupy sú bežné a celosvetovo zaužívané, lebo riešia problém neustáleho prudkého znižovania cien výrobkov a nepoškodzujú ani jednu zo zúčastnených zmluvných strán.

Doprava tovaru 

Pokiaľ nie je možné odovzdať tovar osobne na reklamáciu môže byt poslaný. Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru predávajúcim, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Tovar zabaľte v prípade jeho zasielania do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica) tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.
O ukončení reklamačného konania je zákazník oboznámený sms-kou alebo e-mailom. Zákazník je povinný si reklamovaný tovar vyzdvihnúť čo najskôr. Po 10 dňoch po oznámení o vybavenej reklamácii bude účtovaný poplatok za skladné 0,20€) s DPH za každý deň.
V prípade nezáujmu zákazníka o reklamáciu je tovar odložený po dobu 4 mesiacov. Po uplynutí tejto doby považujeme reklamáciu za bezpredmetnú.

Reklamujte len skutočné závady

Tovar nesmie byt mechanicky poškodený, inak strácate nárok na záruku.

Najčastejšie problémy pri uplatňovaní reklamácie:

1. Nesprávne čistenie výrobku. Zákazník si neprečíta zásady správneho používania a ošetrovania našich výrobkov a nekorektne zaobchádza s produktom. Prosíme čítajte zásady správneho používania a ošetrovania našich výrobkov ušetríte si veľa času a nervov.

2. Reklamácia parametrov, ktoré výrobca negarantuje. Zákazníci niekedy očakávajú od výrobkov vlastnosti, ktoré výrobca nezaručuje. Prosím pred kúpou výrobku konzultujte jeho parametre s našimi predajcami. Prípadne si výrobok nechajte predviesť.

3. Nespokojnosť s dobou vybavovania reklamácie. Predávajúci musí každý výrobok testovať a v prípade jeho zaneprázdnenosti to nie je možné urobiť na počkanie. Čím sa doba reklamácie predĺži.