REKLAMAČNÝ PORIADOK


Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u obchodníka, u ktorého bola vec kúpená.
Na všetky výrobky je poskytovaná záruka stanovená zákonom 24 mesiacov (2 roky). Spotrebiteľ
je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vady bez zbytočného odkladu po prejavení sa
vady. Pri vyskytnutí vady na tovare v záručnej dobe je spotrebiteľ povinný pri uplatnení práva zo
zodpovednosti za vady predložiť obchodníkovi tovar , doklad o kúpe tohto tovaru a popis vady.


Práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.


Reklamačné konanie sa začína dátumom prijatia tovaru obchodníkom a prevádzkovateľom
internetového obchodu katrinfashion.sk - KATRIN FASHION s.r.o.


Adresa na uplatnenie reklamácie: Katrin Fashion, Južná trieda 3, 04001 Košice e-mail: info@katrinfasihon.sk.


Tovar zabaľte v prípade jeho zasielania do dostatočne pevného náhradného obalu (napr.
primeraná kartónová krabica) tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.
O ukončení reklamačného konania je zákazník oboznámený sms-kou alebo e-mailom.


Reklamácia nemusí byť uznaná v prípade:
 bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním a vady vyvolané neodborným
zásahom.
 vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti ako dôsledok bežného opotrebenia z
používania v priebehu záručnej lehoty.
 opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania, preťaženia, znehodnotenia
podšívky.
 opotrebenie v dôsledku nedodržiavania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby.
 mechanické poškodenie (deformácia v dôsledku nesprávneho nosenia, odretia,
pretrhnutia a prerezania vrchného alebo spodného materiálu ostrými predmetmi,
poškodenia uplynutím 6 mesiacov od kúpy tovaru).
 na tovar, na ktorom boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy a úpravy okrem
bežnej údržby.
 vady, na ktorých nebola uplatnená reklamácia včas a riadne a naďalej dochádzalo k
používaniu poškodeného tovaru zákazníkom.
 na rôzne ozdoby, štrasy, kamienky, koráliky, retiazky.


Zodpovednosť za vady podľa Občianskeho zákonníka:


1. Predávajúci zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má predaná vec v čase jej dodania a ktorá sa
prejaví do dvoch rokov od dodania veci.
2. Ak predávajúci zodpovedá za vadu predanej veci, kupujúci má voči nemu právo na
odstránenie vady opravou alebo výmenou, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo
od kúpnej zmluvy odstúpiť.

3. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady nevylučuje právo kupujúceho na náhradu škody,
ktorá mu z vady vznikla.
4. Vadu možno vytknúť v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, u inej osoby, o ktorej
predávajúci oboznámil kupujúceho pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním objednávky,
alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie na adrese sídla alebo miesta podnikania
predávajúceho alebo na inej adrese, o ktorej predávajúci oboznámil kupujúceho pri uzavretí
zmluvy alebo po uzavretí zmluvy.
5. Ak kupujúci vytkol vadu poštovou zásielkou, ktorú predávajúci odoprel prijať, zásielka sa
považuje za doručenú v deň odopretia.
6. Predávajúci poskytne kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po
vytknutí vady kupujúcim. Predávajúci v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu v
súlade s § 507 ods. 1 OZ odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť
dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym
dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.
7. Ak predávajúci odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi
kupujúcemu. Ak kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným
akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže
zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a predávajúci nemôže
odmietnuť zodpovednosť za vadu; na opakované vytknutie vady sa § 621 ods. 3 OZ nevzťahuje.
Na náklady spotrebiteľa spojené so znaleckým posudkom a odborným stanoviskom sa vzťahuje
§ 509 ods. 2. OZ.
8. Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Kupujúci si
nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým
spôsobom odstránenia vady spôsobil predávajúcemu neprimerané náklady s ohľadom na všetky
okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či
by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil kupujúcemu značné ťažkosti.
9. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak
by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti.
10. Predávajúci opraví alebo vymení vec v primeranej lehote po tom, čo kupujúci vytkol vadu,
bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí kupujúcemu s ohľadom na
povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec požadoval.
11. Na účely opravy alebo výmeny kupujúci odovzdá alebo sprístupní vec predávajúcemu alebo
osobe podľa § 622 ods. 5. OZ. Náklady prevzatia veci znáša predávajúci.
11. Predávajúci dodá opravenú vec alebo náhradnú vec kupujúcemu na vlastné náklady
rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu kupujúci dodal vadnú vec, ak sa strany
nedohodnú inak. Ak kupujúci neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal
prevziať, môže predávajúci vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, predávajúci kupujúceho o
zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie
veci. Predávajúci bezodkladne po predaji vyplatí kupujúcemu výťažok z predaja veci po
odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak kupujúci uplatní právo na
podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej predávajúcim v oznámení o zamýšľanom predaji
veci. Predávajúci môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak
predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré predávajúci

účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by predávajúci musel nevyhnutne vynaložiť
na jej predaj.
12. Predávajúci pri odstránení vady zabezpečí odstránenie veci a inštaláciu opravenej veci alebo
náhradnej veci, ak si výmena alebo oprava vyžaduje odstránenie vadnej veci, ktorá bola
nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Predávajúci a
kupujúci sa môžu dohodnúť, že odstránenie veci a inštaláciu opravenej alebo náhradnej veci
zabezpečí kupujúci na náklady a nebezpečenstvo predávajúceho.
13. Pri odstránení vady výmenou veci nemá predávajúci právo na náhradu škody spôsobenú
bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred jej výmenou.
14. Predávajúci zodpovedá za vady náhradnej veci podľa § 619 OZ.
15. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej
zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty podľa § 517 ods. 1, ak
a) predávajúci vec neopravil ani nevymenil,
b) predávajúci vec neopravil ani nevymenil v súlade s § 623 ods. 4 a 6,
c) predávajúci odmietol odstrániť vadu podľa § 623 ods. 2,
d) vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,
e) vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie
od kúpnej zmluvy, alebo
f) predávajúci vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo
bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.
16. Pri posudzovaní práva kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej
zmluvy sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota veci, povaha a závažnosť vady a
možnosť od kupujúceho objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť predávajúceho odstrániť
vadu.
17. Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predanej veci a hodnoty, ktorú by
vec mala, ak by bola bez vád.
18. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady
alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady a
že vada je zanedbateľná, nesie predávajúci.
19. Ak sa zmluva týka kúpy viacerých vecí, kupujúci môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k
vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam môže odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne
očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci.
20. Kupujúci po odstúpení od zmluvy alebo jej časti vráti vec predávajúcemu na náklady
predávajúceho. Predávajúci zabezpečí odstránenie veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej
povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Ak predávajúci vec v primeranej lehote
neodstráni, môže kupujúci zabezpečiť odstránenie a doručenie veci predávajúcemu na náklady a
nebezpečenstvo predávajúceho.
21. Predávajúci po odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo
dňa vrátenia veci predávajúcemu alebo po preukázaní, že kupujúci zaslal vec predávajúcemu,
podľa toho, ktorý okamih nastane skôr.

22. Predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým
spôsobom, aký použil kupujúci pri zaplatení kúpnej ceny, ak kupujúci výslovne nesúhlasí s iným
spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša predávajúci.
23. Predávajúci nemá právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na
odplatu za bežné užívanie veci pred odstúpením od kúpnej zmluvy.


Alternatívne riešenie sporov
Podľa zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ
právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom,
ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho
práva.
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu
alternatívneho riešenia, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal
do 30dní odo dňa jej odoslania.
Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť
sa na súd tým nie je dotknutá.
Návrh musí obsahovať:
a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a
telefonický kontakt, ak ich má, 
b)presne označenie predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočnosti,
d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho  so žiadosťou o nápravu a
informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu
alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci
nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie
sporu.
K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti
uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do
zápisnice.
Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a
poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu
alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov
je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia
sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho
riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle.
Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátanie dane z pridanej hodnoty.
Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne
so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia 
sporu.
Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez
možnosti ich náhrady.

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej
môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov: 
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s

V Košiciach 1.7.2024