Základné informácie pri VRÁTENÍ/VÝMENE tovaru


Na tovar zakúpený na katrinfashion.sk sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Ku každému
tovaru je priložená faktúra, ktorá slúži ako záručný doklad.
Vrátenie tovaru alebo výmenu tovaru môžete uplatniť prostredníctvom nášho Formulára, ktorý
bol súčasťou Vášho balíku alebo prostredníctvom e-mailu na info@katrinfashion.sk

Postup pri vrátení/výmene tovaru

1. Vrátený tovar starostlivo zabaľte s pôvodnými štítkami, nenosený, nepoškodený,  vložte do
krabice spoločne s vyplneným a podpísaným formulárom vrátenia, alebo s listom, prípadne na
inom trvanlivom médiu.

2. Spôsob, akým si želáte v prípade schválenia výmenu vyriešiť:
 výmena tovaru za nový
 vrátením peňazí

3. Pri vrátení peňazí platba alebo výmena tovaru prebehne do 3 - 5 pracovných dní od momentu
overenia Vašej zásielky. Vo výnimočných situáciách môže byť táto doba predĺžená maximálne
do 14 dní.

Tovar, ktorý si želáte vymeniť nám zašlite čistý, spolu s vyplneným  formulárom na
adresu Katrin Fashion, Južná trieda 3, 04001 Košice 


Aby bola zásielka doručená priamo k nám, zašlite ju priamo na adresu bez dobierky.
Reklamovaný tovar je možné priniesť na uvedenú adresu aj osobne.


Pri prvej výmene tovaru poštovné neúčtujeme, zákazník
hradí iba poštovné za tovar, ktorý nám pošle na
výmenu/vrátenie.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE

OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba
okrem dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od
tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na

adrese: Katrin's Fashion Južná trieda 3, 040 01 Košice; e-mail: info@katrinfashion.sk, telefón:
+421 908 303 706.
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám
odovzdali alebo zaslali, jeho použitie však nie je povinné. Ak máte záujem, môžete vyplniť a
zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o
odstúpení od zmluvy aj electronicky prostredníctvom nášho webového sídla:
info@katrinfashion.sk.
Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na
trvanlivom médiu (napríklad e-mailom).
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na
odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím
zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady,
ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie
o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri
Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania
akýchkoľvek ďalších poplatkov. S vrátením platby môžeme čakať do vrátenia tovaru späť na
našu adresu alebo do preukázania, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia
práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred
uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte len za
akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je
potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU


(Vyplňte a zašlite tento formulár, len ak si želáte odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo
od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka.)

– Komu: Katrin's Fashion Južná trieda 3, 040 01 Košice
e-mail: info@katrinfashion.sk

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o dodaní alebo
poskytnutí tohto produktu:
.......................................................................................................................................................

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..................................

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*
………………………………………………................................................................................

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*
…………………………………….................................................................................................

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):
……………………...................

– Dátum ......................................

* Nehodiace sa prečiarknite.

- Platbu vrátiť na číslo účtu

IBAN...........................................................banka.......................................